آنلاین فورم

دلار

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1777.53 1.3200 0.0700 1778.34 1775.51 02:52:36
گرم 57.15 0.0424 0.0023 57.17 57.08 02:52:36
کیلوگرم 57148.87 42.4390 2.2506 57174.92 57083.93 02:52:36
تولا 666.57 0.4950 0.0263 666.88 665.82 02:52:36
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 22.62 0.0200 0.0800 22.66 22.59 02:52:30
گرم 0.73 0.0006 0.0026 0.73 0.73 02:52:30
کیلوگرم 727.25 0.6430 2.5721 728.54 726.28 02:52:30
تولا 8.48 0.0075 0.0300 8.50 8.47 02:52:30
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 969.40 1.3000 0.1300 971.50 967.10 02:52:30
گرم 31.17 0.0418 0.0042 31.23 31.09 02:52:30
کیلوگرم 31166.91 41.7959 4.1796 31234.43 31092.96 02:52:30
تولا 363.53 0.4875 0.0488 364.31 362.66 02:52:30
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2373.80 4.2000 0.1800 2374.70 2372.50 02:47:32
گرم 76.32 0.1350 0.0058 76.35 76.28 02:47:32
کیلوگرم 76319.39 135.0330 5.7871 76348.32 76277.59 02:47:32
تولا 890.18 1.5750 0.0675 890.51 889.69 02:47:32

یورو

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1490.10 1.1066 0.0700 1490.78 1488.41 02:52:36
گرم 47.91 0.0356 0.0023 47.93 47.85 02:52:36
کیلوگرم 47907.90 35.5766 2.2506 47929.73 47853.46 02:52:36
تولا 558.79 0.4150 0.0263 559.04 558.15 02:52:36
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 18.96 0.0168 0.0800 19.00 18.94 02:52:30
گرم 0.61 0.0005 0.0026 0.61 0.61 02:52:30
کیلوگرم 609.65 0.5390 2.5721 610.73 608.84 02:52:30
تولا 7.11 0.0063 0.0300 7.12 7.10 02:52:30
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 812.65 1.0898 0.1300 814.41 810.72 02:52:30
گرم 26.13 0.0350 0.0042 26.18 26.07 02:52:30
کیلوگرم 26127.22 35.0375 4.1796 26183.82 26065.23 02:52:30
تولا 304.74 0.4087 0.0488 305.40 304.02 02:52:30
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1989.96 3.5209 0.1800 1990.71 1988.87 02:47:32
گرم 63.98 0.1132 0.0058 64.00 63.94 02:47:32
کیلوگرم 63978.54 113.1982 5.7871 64002.80 63943.50 02:47:32
تولا 746.23 1.3203 0.0675 746.52 745.83 02:47:32

پوند

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1333.86 0.9905 0.0700 1334.47 1332.34 02:52:36
گرم 42.88 0.0318 0.0023 42.90 42.84 02:52:36
کیلوگرم 42884.51 31.8462 2.2506 42904.06 42835.78 02:52:36
تولا 500.20 0.3714 0.0263 500.43 499.63 02:52:36
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 16.97 0.0150 0.0800 17.00 16.95 02:52:30
گرم 0.55 0.0005 0.0026 0.55 0.55 02:52:30
کیلوگرم 545.73 0.4825 2.5721 546.69 545.00 02:52:30
تولا 6.37 0.0056 0.0300 6.38 6.36 02:52:30
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 727.44 0.9755 0.1300 729.01 725.71 02:52:30
گرم 23.39 0.0314 0.0042 23.44 23.33 02:52:30
کیلوگرم 23387.65 31.3637 4.1796 23438.31 23332.16 02:52:30
تولا 272.79 0.3658 0.0488 273.38 272.14 02:52:30
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1781.30 3.1517 0.1800 1781.97 1780.32 02:47:32
گرم 57.27 0.1013 0.0058 57.29 57.24 02:47:32
کیلوگرم 57270.07 101.3288 5.7871 57291.78 57238.70 02:47:32
تولا 667.99 1.1819 0.0675 668.24 667.62 02:47:32

درهم امارات

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 6529.76 4.8490 0.0700 6532.73 6522.34 02:52:36
گرم 209.94 0.1559 0.0023 210.03 209.70 02:52:36
کیلوگرم 209936.39 155.8995 2.2506 210032.05 209697.81 02:52:36
تولا 2448.66 1.8184 0.0263 2449.78 2445.88 02:52:36
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 83.09 0.0735 0.0800 83.24 82.98 02:52:30
گرم 2.67 0.0024 0.0026 2.68 2.67 02:52:30
کیلوگرم 2671.55 2.3621 2.5721 2676.27 2668.01 02:52:30
تولا 31.16 0.0276 0.0300 31.22 31.12 02:52:30
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3561.09 4.7756 0.1300 3568.81 3552.64 02:52:30
گرم 114.49 0.1535 0.0042 114.74 114.22 02:52:30
کیلوگرم 114491.65 153.5374 4.1796 114739.67 114220.00 02:52:30
تولا 1335.41 1.7908 0.0488 1338.30 1332.24 02:52:30
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 8720.15 15.4287 0.1800 8723.46 8715.38 02:47:32
گرم 280.36 0.4960 0.0058 280.47 280.21 02:47:32
کیلوگرم 280359.26 496.0439 5.7871 280465.56 280205.72 02:47:32
تولا 3270.06 5.7858 0.0675 3271.30 3268.27 02:47:32

دلار کانادا

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2311.14 1.7163 0.0700 2312.20 2308.52 02:52:36
گرم 74.31 0.0552 0.0023 74.34 74.22 02:52:36
کیلوگرم 74304.97 55.1791 2.2506 74338.83 74220.53 02:52:36
تولا 866.68 0.6436 0.0263 867.07 865.69 02:52:36
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 29.41 0.0260 0.0800 29.46 29.37 02:52:30
گرم 0.95 0.0008 0.0026 0.95 0.94 02:52:30
کیلوگرم 945.57 0.8360 2.5721 947.24 944.32 02:52:30
تولا 11.03 0.0098 0.0300 11.05 11.01 02:52:30
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1260.41 1.6903 0.1300 1263.14 1257.42 02:52:30
گرم 40.52 0.0543 0.0042 40.61 40.43 02:52:30
کیلوگرم 40523.22 54.3431 4.1796 40611.00 40427.07 02:52:30
تولا 472.66 0.6338 0.0488 473.68 471.53 02:52:30
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3086.41 5.4608 0.1800 3087.58 3084.72 02:47:32
گرم 99.23 0.1756 0.0058 99.27 99.18 02:47:32
کیلوگرم 99230.46 175.5700 5.7871 99268.09 99176.12 02:47:32
تولا 1157.41 2.0478 0.0675 1157.85 1156.77 02:47:32

یوان چین

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 11699.35 8.6880 0.0700 11704.68 11686.05 02:52:36
گرم 376.14 0.2793 0.0023 376.31 375.72 02:52:36
کیلوگرم 376142.46 279.3247 2.2506 376313.86 375715.01 02:52:36
تولا 4387.26 3.2580 0.0263 4389.26 4382.27 02:52:36
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 148.88 0.1316 0.0800 149.14 148.68 02:52:30
گرم 4.79 0.0042 0.0026 4.80 4.78 02:52:30
کیلوگرم 4786.61 4.2322 2.5721 4795.07 4780.26 02:52:30
تولا 55.83 0.0494 0.0300 55.93 55.76 02:52:30
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 6380.40 8.5563 0.1300 6394.22 6365.26 02:52:30
گرم 205.13 0.2751 0.0042 205.58 204.65 02:52:30
کیلوگرم 205134.37 275.0925 4.1796 205578.75 204647.67 02:52:30
تولا 2392.65 3.2086 0.0488 2397.83 2386.97 02:52:30
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 15623.88 27.6436 0.1800 15629.80 15615.32 02:47:32
گرم 502.32 0.8888 0.0058 502.51 502.04 02:47:32
کیلوگرم 502318.93 888.7604 5.7871 502509.38 502043.84 02:47:32
تولا 5858.96 10.3663 0.0675 5861.18 5855.75 02:47:32

ین ژاپن

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 185467.48 137.7288 0.0700 185552.00 185256.71 02:52:36
گرم 5962.92 4.4281 0.0023 5965.64 5956.14 02:52:36
کیلوگرم 5962913.50 4428.0804 2.2506 5965630.74 5956137.20 02:52:36
تولا 69550.36 51.6483 0.0263 69582.05 69471.32 02:52:36
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2360.17 2.0868 0.0800 2364.34 2357.04 02:52:30
گرم 75.88 0.0671 0.0026 76.02 75.78 02:52:30
کیلوگرم 75881.20 67.0921 2.5721 76015.38 75780.56 02:52:30
تولا 885.06 0.7826 0.0300 886.63 883.89 02:52:30
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 101147.20 135.6420 0.1300 101366.31 100907.21 02:52:30
گرم 3251.96 4.3610 0.0042 3259.00 3244.24 02:52:30
کیلوگرم 3251955.44 4360.9883 4.1796 3259000.11 3244239.84 02:52:30
تولا 37930.23 50.8658 0.0488 38012.39 37840.23 02:52:30
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 247682.29 438.2280 0.1800 247776.20 247546.65 02:47:32
گرم 7963.17 14.0894 0.0058 7966.19 7958.81 02:47:32
کیلوگرم 7963164.66 14089.3469 5.7871 7966183.81 7958803.67 02:47:32
تولا 92880.93 164.3356 0.0675 92916.14 92830.06 02:47:32

کرون سوئد

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 15252.27 11.3264 0.0700 15259.22 15234.94 02:52:36
گرم 490.37 0.3642 0.0023 490.60 489.81 02:52:36
کیلوگرم 490371.63 364.1517 2.2506 490595.08 489814.37 02:52:36
تولا 5719.61 4.2474 0.0263 5722.21 5713.11 02:52:36
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 194.09 0.1716 0.0800 194.44 193.84 02:52:30
گرم 6.24 0.0055 0.0026 6.25 6.23 02:52:30
کیلوگرم 6240.24 5.5174 2.5721 6251.27 6231.96 02:52:30
تولا 72.78 0.0644 0.0300 72.91 72.69 02:52:30
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 8318.03 11.1548 0.1300 8336.05 8298.30 02:52:30
گرم 267.43 0.3586 0.0042 268.01 266.80 02:52:30
کیلوگرم 267430.79 358.6342 4.1796 268010.12 266796.29 02:52:30
تولا 3119.26 4.1830 0.0488 3126.02 3111.86 02:52:30
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 20368.63 36.0385 0.1800 20376.35 20357.47 02:47:32
گرم 654.87 1.1587 0.0058 655.11 654.51 02:47:32
کیلوگرم 654866.12 1158.6645 5.7871 655114.40 654507.48 02:47:32
تولا 7638.24 13.5145 0.0675 7641.14 7634.06 02:47:32

فرانک سوئیس

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1615.95 1.2000 0.0700 1616.69 1614.12 02:52:36
گرم 51.95 0.0386 0.0023 51.98 51.90 02:52:36
کیلوگرم 51954.04 38.5813 2.2506 51977.72 51895.00 02:52:36
تولا 605.98 0.4500 0.0263 606.26 605.29 02:52:36
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 20.56 0.0182 0.0800 20.60 20.54 02:52:30
گرم 0.66 0.0006 0.0026 0.66 0.66 02:52:30
کیلوگرم 661.14 0.5846 2.5721 662.31 660.27 02:52:30
تولا 7.71 0.0068 0.0300 7.73 7.70 02:52:30
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 881.28 1.1818 0.1300 883.19 879.19 02:52:30
گرم 28.33 0.0380 0.0042 28.40 28.27 02:52:30
کیلوگرم 28333.84 37.9967 4.1796 28395.22 28266.61 02:52:30
تولا 330.48 0.4432 0.0488 331.20 329.70 02:52:30
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2158.02 3.8182 0.1800 2158.84 2156.84 02:47:32
گرم 69.38 0.1228 0.0058 69.41 69.34 02:47:32
کیلوگرم 69381.95 122.7585 5.7871 69408.26 69343.96 02:47:32
تولا 809.26 1.4318 0.0675 809.57 808.82 02:47:32

روپیه هند

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 131555.00 97.6932 0.0700 131614.94 131405.50 02:52:36
گرم 4229.59 3.1409 0.0023 4231.52 4224.78 02:52:36
کیلوگرم 4229588.16 3140.9070 2.2506 4231515.53 4224781.62 02:52:36
تولا 49333.16 36.6350 0.0263 49355.64 49277.10 02:52:36
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1674.11 1.4802 0.0800 1677.07 1671.89 02:52:30
گرم 53.82 0.0476 0.0026 53.92 53.75 02:52:30
کیلوگرم 53823.72 47.5895 2.5721 53918.90 53752.34 02:52:30
تولا 627.79 0.5551 0.0300 628.90 626.96 02:52:30
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 71745.29 96.2130 0.1300 71900.72 71575.07 02:52:30
گرم 2306.66 3.0933 0.0042 2311.66 2301.19 02:52:30
کیلوگرم 2306663.04 3093.3175 4.1796 2311659.94 2301190.25 02:52:30
تولا 26904.51 36.0799 0.0488 26962.79 26840.67 02:52:30
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 175684.94 310.8420 0.1800 175751.55 175588.73 02:47:32
گرم 5648.40 9.9938 0.0058 5650.54 5645.31 02:47:32
کیلوگرم 5648397.70 9993.7949 5.7871 5650539.23 5645304.39 02:47:32
تولا 65881.90 116.5658 0.0675 65906.88 65845.82 02:47:32

دلار‌هنگ‌کنگ

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 13778.35 10.2318 0.0700 13784.62 13762.69 02:52:36
گرم 442.98 0.3290 0.0023 443.19 442.48 02:52:36
کیلوگرم 442983.78 328.9613 2.2506 443185.64 442480.37 02:52:36
تولا 5166.88 3.8369 0.0263 5169.24 5161.01 02:52:36
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 175.34 0.1550 0.0800 175.65 175.10 02:52:30
گرم 5.64 0.0050 0.0026 5.65 5.63 02:52:30
کیلوگرم 5637.20 4.9843 2.5721 5647.17 5629.72 02:52:30
تولا 65.75 0.0581 0.0300 65.87 65.66 02:52:30
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 7514.21 10.0768 0.1300 7530.49 7496.38 02:52:30
گرم 241.59 0.3240 0.0042 242.11 241.01 02:52:30
کیلوگرم 241587.19 323.9770 4.1796 242110.54 241014.00 02:52:30
تولا 2817.83 3.7788 0.0488 2823.93 2811.14 02:52:30
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 18400.27 32.5559 0.1800 18407.25 18390.20 02:47:32
گرم 591.58 1.0467 0.0058 591.81 591.26 02:47:32
کیلوگرم 591582.08 1046.6951 5.7871 591806.37 591258.11 02:47:32
تولا 6900.11 12.2085 0.0675 6902.72 6896.33 02:47:32

دلار استرالیا

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2419.75 1.7969 0.0700 2420.85 2417.00 02:52:36
گرم 77.80 0.0578 0.0023 77.83 77.71 02:52:36
کیلوگرم 77796.76 57.7721 2.2506 77832.21 77708.35 02:52:36
تولا 907.41 0.6738 0.0263 907.82 906.38 02:52:36
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 30.79 0.0272 0.0800 30.85 30.75 02:52:30
گرم 0.99 0.0009 0.0026 0.99 0.99 02:52:30
کیلوگرم 990.00 0.8753 2.5721 991.76 988.69 02:52:30
تولا 11.55 0.0102 0.0300 11.57 11.53 02:52:30
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1319.64 1.7697 0.1300 1322.50 1316.51 02:52:30
گرم 42.43 0.0569 0.0042 42.52 42.33 02:52:30
کیلوگرم 42427.52 56.8968 4.1796 42519.43 42326.85 02:52:30
تولا 494.87 0.6636 0.0488 495.94 493.69 02:52:30
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3231.45 5.7175 0.1800 3232.68 3229.68 02:47:32
گرم 103.89 0.1838 0.0058 103.93 103.84 02:47:32
کیلوگرم 103893.58 183.8205 5.7871 103932.97 103836.68 02:47:32
تولا 1211.80 2.1440 0.0675 1212.26 1211.13 02:47:32

لیره ترکیه

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 13916.46 10.3344 0.0700 13922.80 13900.65 02:52:36
گرم 447.42 0.3323 0.0023 447.63 446.92 02:52:36
کیلوگرم 447424.25 332.2588 2.2506 447628.13 446915.79 02:52:36
تولا 5218.68 3.8754 0.0263 5221.05 5212.75 02:52:36
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 177.09 0.1566 0.0800 177.41 176.86 02:52:30
گرم 5.69 0.0050 0.0026 5.70 5.69 02:52:30
کیلوگرم 5693.71 5.0342 2.5721 5703.78 5686.16 02:52:30
تولا 66.41 0.0587 0.0300 66.53 66.32 02:52:30
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 7589.53 10.1778 0.1300 7605.97 7571.52 02:52:30
گرم 244.01 0.3272 0.0042 244.54 243.43 02:52:30
کیلوگرم 244008.86 327.2246 4.1796 244537.45 243429.92 02:52:30
تولا 2846.08 3.8167 0.0488 2852.24 2839.32 02:52:30
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 18584.72 32.8822 0.1800 18591.76 18574.54 02:47:32
گرم 597.51 1.0572 0.0058 597.74 597.19 02:47:32
کیلوگرم 597512.10 1057.1871 5.7871 597738.64 597184.87 02:47:32
تولا 6969.27 12.3308 0.0675 6971.92 6965.46 02:47:32

دینار کویت

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 543.57 0.4037 0.0700 543.82 542.95 02:52:36
گرم 17.48 0.0130 0.0023 17.48 17.46 02:52:36
کیلوگرم 17476.13 12.9778 2.2506 17484.09 17456.27 02:52:36
تولا 203.84 0.1514 0.0263 203.93 203.61 02:52:36
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 6.92 0.0061 0.0800 6.93 6.91 02:52:30
گرم 0.22 0.0002 0.0026 0.22 0.22 02:52:30
کیلوگرم 222.39 0.1966 2.5721 222.79 222.10 02:52:30
تولا 2.59 0.0023 0.0300 2.60 2.59 02:52:30
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 296.44 0.3975 0.1300 297.08 295.74 02:52:30
گرم 9.53 0.0128 0.0042 9.55 9.51 02:52:30
کیلوگرم 9530.84 12.7812 4.1796 9551.49 9508.23 02:52:30
تولا 111.17 0.1491 0.0488 111.41 110.90 02:52:30
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 725.91 1.2844 0.1800 726.18 725.51 02:47:32
گرم 23.34 0.0413 0.0058 23.35 23.33 02:47:32
کیلوگرم 23338.47 41.2931 5.7871 23347.32 23325.69 02:47:32
تولا 272.22 0.4816 0.0675 272.32 272.07 02:47:32

رینگیت مالزی

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 7243.43 5.3790 0.0700 7246.74 7235.20 02:52:36
گرم 232.88 0.1729 0.0023 232.99 232.62 02:52:36
کیلوگرم 232881.66 172.9387 2.2506 232987.78 232617.01 02:52:36
تولا 2716.29 2.0171 0.0263 2717.53 2713.20 02:52:36
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 92.18 0.0815 0.0800 92.34 92.05 02:52:30
گرم 2.96 0.0026 0.0026 2.97 2.96 02:52:30
کیلوگرم 2963.54 2.6203 2.5721 2968.78 2959.61 02:52:30
تولا 34.57 0.0306 0.0300 34.63 34.52 02:52:30
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3950.31 5.2975 0.1300 3958.86 3940.93 02:52:30
گرم 127.01 0.1703 0.0042 127.28 126.70 02:52:30
کیلوگرم 127005.16 170.3185 4.1796 127280.29 126703.83 02:52:30
تولا 1481.37 1.9866 0.0488 1484.57 1477.85 02:52:30
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 9673.24 17.1150 0.1800 9676.90 9667.94 02:47:32
گرم 311.00 0.5503 0.0058 311.12 310.83 02:47:32
کیلوگرم 311001.50 550.2596 5.7871 311119.41 310831.18 02:47:32
تولا 3627.47 6.4181 0.0675 3628.84 3625.48 02:47:32

کرون نروژ

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 15814.86 11.7442 0.0700 15822.07 15796.89 02:52:36
گرم 508.46 0.3776 0.0023 508.69 507.88 02:52:36
کیلوگرم 508459.25 377.5836 2.2506 508690.95 507881.43 02:52:36
تولا 5930.58 4.4041 0.0263 5933.28 5923.84 02:52:36
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 201.25 0.1779 0.0800 201.61 200.99 02:52:30
گرم 6.47 0.0057 0.0026 6.48 6.46 02:52:30
کیلوگرم 6470.41 5.7210 2.5721 6481.85 6461.83 02:52:30
تولا 75.47 0.0667 0.0300 75.60 75.37 02:52:30
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 8624.85 11.5662 0.1300 8643.53 8604.39 02:52:30
گرم 277.30 0.3719 0.0042 277.90 276.64 02:52:30
کیلوگرم 277295.12 371.8627 4.1796 277895.82 276637.21 02:52:30
تولا 3234.32 4.3373 0.0488 3241.33 3226.65 02:52:30
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 21119.94 37.3678 0.1800 21127.94 21108.37 02:47:32
گرم 679.02 1.2014 0.0058 679.28 678.65 02:47:32
کیلوگرم 679021.20 1201.4024 5.7871 679278.65 678649.34 02:47:32
تولا 7919.98 14.0129 0.0675 7922.98 7915.64 02:47:32

روپیه پاکستان

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 284013.74 210.9096 0.0700 284143.17 283690.99 02:52:36
گرم 9131.25 6.7809 0.0023 9135.41 9120.88 02:52:36
کیلوگرم 9131247.08 6780.8960 2.2506 9135408.08 9120870.25 02:52:36
تولا 106505.23 79.0912 0.0263 106553.77 106384.20 02:52:36
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3614.22 3.1956 0.0800 3620.61 3609.43 02:52:30
گرم 116.20 0.1027 0.0026 116.41 116.05 02:52:30
کیلوگرم 116199.90 102.7408 2.5721 116405.38 116045.79 02:52:30
تولا 1355.33 1.1984 0.0300 1357.73 1353.54 02:52:30
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 154890.73 207.7140 0.1300 155226.27 154523.24 02:52:30
گرم 4979.85 6.6782 0.0042 4990.64 4968.04 02:52:30
کیلوگرم 4979848.96 6678.1552 4.1796 4990636.75 4968033.76 02:52:30
تولا 58084.07 77.8928 0.0488 58209.89 57946.26 02:52:30
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 379285.76 671.0760 0.1800 379429.57 379078.05 02:47:32
گرم 12194.32 21.5756 0.0058 12198.94 12187.64 02:47:32
کیلوگرم 12194311.38 21575.5783 5.7871 12198934.72 12187633.22 02:47:32
تولا 142232.27 251.6537 0.0675 142286.19 142154.37 02:47:32

ریال قطر

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 6585.04 4.8901 0.0700 6588.04 6577.55 02:52:36
گرم 211.71 0.1572 0.0023 211.81 211.47 02:52:36
کیلوگرم 211713.72 157.2193 2.2506 211810.19 211473.13 02:52:36
تولا 2469.39 1.8338 0.0263 2470.52 2466.58 02:52:36
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 83.80 0.0741 0.0800 83.95 83.69 02:52:30
گرم 2.69 0.0024 0.0026 2.70 2.69 02:52:30
کیلوگرم 2694.17 2.3821 2.5721 2698.93 2690.59 02:52:30
تولا 31.42 0.0278 0.0300 31.48 31.38 02:52:30
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3591.24 4.8160 0.1300 3599.02 3582.72 02:52:30
گرم 115.46 0.1548 0.0042 115.71 115.19 02:52:30
کیلوگرم 115460.94 154.8372 4.1796 115711.06 115186.99 02:52:30
تولا 1346.72 1.8060 0.0488 1349.63 1343.52 02:52:30
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 8793.98 15.5593 0.1800 8797.31 8789.16 02:47:32
گرم 282.73 0.5002 0.0058 282.84 282.58 02:47:32
کیلوگرم 282732.79 500.2434 5.7871 282839.99 282577.96 02:47:32
تولا 3297.74 5.8347 0.0675 3299.00 3295.94 02:47:32

روبل روسیه

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 136081.83 101.0548 0.0700 136143.84 135927.19 02:52:36
گرم 4375.13 3.2490 0.0023 4377.13 4370.16 02:52:36
کیلوگرم 4375129.20 3248.9863 2.2506 4377122.89 4370157.26 02:52:36
تولا 51030.72 37.8956 0.0263 51053.98 50972.73 02:52:36
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1731.71 1.5311 0.0800 1734.77 1729.42 02:52:30
گرم 55.68 0.0492 0.0026 55.77 55.60 02:52:30
کیلوگرم 55675.81 49.2271 2.5721 55774.26 55601.97 02:52:30
تولا 649.39 0.5742 0.0300 650.54 648.53 02:52:30
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 74214.06 99.5237 0.1300 74374.83 74037.98 02:52:30
گرم 2386.04 3.1998 0.0042 2391.21 2380.38 02:52:30
کیلوگرم 2386035.82 3199.7592 4.1796 2391204.66 2380374.70 02:52:30
تولا 27830.29 37.3214 0.0488 27890.58 27764.26 02:52:30
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 181730.29 321.5381 0.1800 181799.20 181630.77 02:47:32
گرم 5842.76 10.3377 0.0058 5844.98 5839.56 02:47:32
کیلوگرم 5842760.28 10337.6835 5.7871 5844975.50 5839560.52 02:47:32
تولا 68148.91 120.5769 0.0675 68174.75 68111.59 02:47:32

ریال عربستان

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 6667.52 4.9513 0.0700 6670.55 6659.94 02:52:36
گرم 214.37 0.1592 0.0023 214.46 214.12 02:52:36
کیلوگرم 214365.43 159.1885 2.2506 214463.11 214121.82 02:52:36
تولا 2500.32 1.8567 0.0263 2501.46 2497.48 02:52:36
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 84.85 0.0750 0.0800 85.00 84.74 02:52:30
گرم 2.73 0.0024 0.0026 2.73 2.72 02:52:30
کیلوگرم 2727.91 2.4119 2.5721 2732.74 2724.29 02:52:30
تولا 31.82 0.0281 0.0300 31.87 31.78 02:52:30
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3636.22 4.8763 0.1300 3644.10 3627.59 02:52:30
گرم 116.91 0.1568 0.0042 117.16 116.63 02:52:30
کیلوگرم 116907.08 156.7766 4.1796 117160.34 116629.71 02:52:30
تولا 1363.58 1.8286 0.0488 1366.54 1360.35 02:52:30
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 8904.12 15.7542 0.1800 8907.50 8899.25 02:47:32
گرم 286.27 0.5065 0.0058 286.38 286.12 02:47:32
کیلوگرم 286274.01 506.5089 5.7871 286382.55 286117.24 02:47:32
تولا 3339.05 5.9078 0.0675 3340.31 3337.22 02:47:32

دلار سنگاپور

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2384.20 1.7705 0.0700 2385.29 2381.49 02:52:36
گرم 76.65 0.0569 0.0023 76.69 76.57 02:52:36
کیلوگرم 76653.78 56.9234 2.2506 76688.71 76566.67 02:52:36
تولا 894.08 0.6639 0.0263 894.48 893.06 02:52:36
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 30.34 0.0268 0.0800 30.39 30.30 02:52:30
گرم 0.98 0.0009 0.0026 0.98 0.97 02:52:30
کیلوگرم 975.46 0.8625 2.5721 977.18 974.17 02:52:30
تولا 11.38 0.0101 0.0300 11.40 11.36 02:52:30
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1300.26 1.7437 0.1300 1303.07 1297.17 02:52:30
گرم 41.80 0.0561 0.0042 41.89 41.71 02:52:30
کیلوگرم 41804.18 56.0609 4.1796 41894.74 41704.99 02:52:30
تولا 487.60 0.6539 0.0488 488.65 486.44 02:52:30
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3183.98 5.6335 0.1800 3185.19 3182.23 02:47:32
گرم 102.37 0.1811 0.0058 102.41 102.31 02:47:32
کیلوگرم 102367.19 181.1198 5.7871 102406.00 102311.13 02:47:32
تولا 1193.99 2.1125 0.0675 1194.45 1193.34 02:47:32

کرون دانمارک

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 11090.19 8.2356 0.0700 11095.24 11077.58 02:52:36
گرم 356.56 0.2648 0.0023 356.72 356.15 02:52:36
کیلوگرم 356557.54 264.7809 2.2506 356720.02 356152.34 02:52:36
تولا 4158.82 3.0884 0.0263 4160.72 4154.10 02:52:36
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 141.13 0.1248 0.0800 141.38 140.94 02:52:30
گرم 4.54 0.0040 0.0026 4.55 4.53 02:52:30
کیلوگرم 4537.38 4.0118 2.5721 4545.41 4531.36 02:52:30
تولا 52.92 0.0468 0.0300 53.02 52.85 02:52:30
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 6048.18 8.1108 0.1300 6061.29 6033.83 02:52:30
گرم 194.45 0.2608 0.0042 194.87 193.99 02:52:30
کیلوگرم 194453.47 260.7690 4.1796 194874.71 193992.11 02:52:30
تولا 2268.07 3.0416 0.0488 2272.98 2262.69 02:52:30
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 14810.38 26.2042 0.1800 14815.99 14802.26 02:47:32
گرم 476.16 0.8425 0.0058 476.35 475.90 02:47:32
کیلوگرم 476164.28 842.4846 5.7871 476344.81 475903.51 02:47:32
تولا 5553.89 9.8266 0.0675 5556.00 5550.85 02:47:32
نسبت قیمت طلا نقره پلاتین پالادیوم داو جونز نفت خام XAU HUI S&P 500
طلا 77.73 1.89 0.82 0.06 1,402.67 13.83 6.56 0.50